ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ

“Кой куриозен милионер си?” 25.09.2019 - 25.10.2019 г.

Чл. 1 Организатор

1.1. Организатор на кампанията е “НОУБЪЛ ГРАФИКС” ООД, със седалище и адрес на управление ул. Червена стена 4, кв. Лозенец, гр. София 1421, България, ЕИК №: 126557114;

1.2. Съгласието с настоящите правила е задължително за всички участници.

 

Чл. 2 Спонсор

2.1. Спонсор на играта е „Банка ДСК” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” 19, наречено по-долу накратко, наречено по-долу накратко „Спонсор”;

 

Чл. 3 Участници

3.1. В тази кампания могат да участват физически лица, които са български граждани с местожителство в Република България, към момента на участието си в играта имат навършени 18 години, и отговарят на следните допълнителни условия:

3.1.1. Последователи са на Facebook страницата на „Банка ДСК” ЕАД и са отговорили на въпроса „Кой куриозен милионер си?“ под публикация, направена за представяне на кампанията в периода на 25 септември – 25 октомври 2019 г. Отговорът трябва да съответства на имената на профилите обявени в теста – „Беднякът милионер“, „Предприемачът милионер“, „Геният милионер“ и „Тото милионерът“;

3.2. Служители на Организатора „Ноубъл Графикс“ ООД, на Спонсора и на други, свързани с кампанията компании, както и техни роднини по права линия, нямат право на участие;

3.3. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

Чл. 4 Провеждане на кампанията

4.1. За да участва в томболата за награда трябва да се посети Facebook страницата на Банка ДСК, да изпише коментар под публикация за кампанията с получения резултат от теста в периода на кампанията;

4.2. С извършване на посоченото по-горе действие в периода на играта, клиентът отправя изрично електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

Чл. 5 Теглене на наградата

5.1. Наградата се тегли на томболен принцип, в присъствието на 5-членна комисия на Спонсора;

5.2 Теглят се 14 печеливши и 28 резерви. Видът на наградата е посочен в чл. 6 на настоящите Общи условия;

5.3. Тегленето на наградата се извършва на 31.10.2019 г.

 

Чл. 6 Награда

6.1. Наградата представлява 4 бягащи будилника и 10 енциклопедии National Geographic;

6.2. Наградата се приема такава, каквато е и не може да бъде заменяна за друга, нито за паричната ѝ равностойност;

6.3. В случай на механично увреждане на получената награда, участникът следва да се свърже с Call Center на „Банка ДСК” ЕАД, за да бъдат уточнени начините за замяна.

 

Чл. 7 Уведомяване на печелившия

7.1. Уведомяването на печелившите клиенти може да бъде извършено чрез лично съобщение в профила на клиента в социалната мрежа Facebook, за да бъдат обсъдени детайлите около получаването на наградата;

7.2. В случай че печелившият участник не отговори на личното съобщение в рамките на 3 работни дни, губи възможността за получаване на наградата, като първият резервен печеливш заема неговото място и бива уведомяван по същият начин. В случай че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

 

Чл. 8 Получаване на наградата

8.1. Наградата ще бъде изпратена до избрано от печелившия участник поделение на „Банка ДСК” ЕАД.;

8.2. За получаване на наградата печелившият подписва Приемо-предавателен протокол;

8.3. От 01.01.2019 г. за получени предметни награди на стойност под 100,00 лв. нe е дължим данък по ЗДДФЛ в размер на 10% върху пазарната стойност на наградата. Пазарната стойност на предметната наградата се определя на база на текущата стойност без дължимия ДДС.

 

Чл. 9 Участие в играта

9.1. Участието в настоящата играта НЕ е обвързано с кандидатстване и/или усвояване и/или по какъвто и да било начин ангажиране със закупуване на друг продукт или услуга, предлагани от Банката, нито с кандидатстване за кредит от „Банка ДСК” ЕАД.

 

Чл. 10 Отговорност

Организаторът и Спонсорът не носят отговорност, в случай че участник не бъде уведомен за това, че е спечелил награда, респективно не получи своята награда поради следните причини:

10.1. Печелившият участник не използва активно профилът си в социалната мрежа Facebook;

10.2. Печелившият участник не е отговорил на изпратеното до него лично съобщение във Facebook от „Банка ДСК” ЕАД в рамките на 3 работни дни;

 

Чл. 11 Правни спорове

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Банка ДСК не е страна в отношенията между Организатора и участниците, свързани с начина на организиране и провеждане на играта, както и по отношение качеството и характеристиките на предоставените награди, като не носи никаква отговорност в тази връзка.

За всички неуредени в настоящите условия случаи се прилага действащото българско законодателство.

 

Чл. 12 Прекратяване на играта

12.1 След началото на кампанията играта може да бъде прекратена по всяко време преди 25.10.2019 г. при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът и Спонсорът, по независещи от тях причини, не могат да продължат провеждането на играта;

12.2. Организаторът и Спонсорът могат да прекратят настоящата игра при наличие на извънредни обстоятелства;

12.3. Спонсорът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на играта, както и за причините за прекратяването на сайта на „Банка ДСК” ЕАД и на официалната Facebook страница на „Банка ДСК” ЕАД във Facebook.

12.4. С цел да се гарантира спазването на правилата, администраторите на страницата във Facebook имат право да изтриват публикации и коментари, които:

 • • Съдържат лични нападки, провокации, неподходящо, нецензурно, грубо, противозаконно или в разрез с условията, съдържание;

 • • Съдържат собствени или чужди лични данни;

 • • Съдържат рекламни линкове към външни сайтове;

 • • Имат политическо съдържание или реклама;

 • • Не са свързани с конкретната тема или с целта на играта;

 

Чл. 13 Обработване на лични данни

С настоящите официални правила „Банка ДСК” ЕАД информира участниците в Играта „Кой куриозен милионер си?“ относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Играта и предоставянето на наградата. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

13.1. За целите на участието в Играта, „Банка ДСК” ЕАД събира и обработва следните данни на Участниците - име, презиме, фамилия, телефонен номер. Организаторът „Ноубъл Графикс“ няма достъп, не събира и не обработва личните данни на участниците.

Основание за обработката на предоставените данни са договорни отношения между Участника и „Банка ДСК” ЕАД, по-конкретно участие в Играта с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

13.2. С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да удостовери своята самоличност, чрез сверяване на данните. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между „Банка ДСК” ЕАД и печелившия, по-конкретно участие в Играта и предоставяне на награда от страна на „Банка ДСК“ ЕАД, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Печеливш Участник, който откаже да бъдат сверени данните, губи правото си да получи наградата си.

13.3. Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно име и фамилия, може да бъдат публикувани в страницата www.dskbank.bg.

13.4. „Банка ДСК” ЕАД съхраняват личните данни за Участника в електронна форма. „Банка ДСК” ЕАД съхранява и обработва личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

13.5. „Банка ДСК” ЕАД разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. „Банка ДСК” ЕАД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

13.6. „Банка ДСК” ЕАД съхранява личните данни на всички Участници за срок до 1 (един) месец след приключване на Играта. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени и изтрити от страницата на Facebook.

 

чл. 14 Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни

14.1. Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

 1. 1. да отправи запитване до „Банка ДСК“ ЕАД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;

 2. 2. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

 3. 3. да поиска от „Банка ДСК“ ЕАД да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

 4. 4. да поиска от „Банка ДСК“ ЕАД да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от „Банка ДСК“ ЕАД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато „Банка ДСК“ ЕАД не се нуждае повече от тях за целите на Играта, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

 5. 5. да поиска от „Банка ДСК“ ЕАД Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

 6. 6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и

 7. 7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до „Банка ДСК“ ЕАД чрез писмено заявление до адреса на „Банка ДСК“ ЕАД, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

14.2. Всеки Участник може да изиска изтриване на коментара и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: call_center@dskbank.bg

За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: DPO@dskbank.bg

 

Чл. 15 Промени в общите условия и правила на кампанията

Всички промени в общите условия и правила на кампанията ще бъдат своевременно отразявани на сайта на Спонсора на адрес: https://milioner.bg.

DSK Millionare Coin Illustration DSK Millionare Coin Illustration